Colin Ingleby-MacKenzie
(1933-2006)

At Eton :

Sports