Count Louis Zborowski
(1895-1924)

At Eton :

Sports